Lidmaatschap en Contributie Post-Actieven Venlo

Wie kan lid worden:

Actieve en niet actieve medewerkers die werkzaam zijn of zijn geweest bij onderdelen van het Ministerie van Financiën, b.v. Belastingdienst, Douane, FIOD, enz., kunnen lid  worden van de stichting Belastingdienst Post-Actieven Venlo. 
We stellen ons als doel het bevorderen van de onderlinge contacten tussen de actieve medewerkers en de Post-Actieven.

De stichting kent voornamelijk natuurlijke post-actieve personen als leden, zoals:

a) Zij die ten gevolge van (flexibele) pensionering, gebruikmaking van de VUT- of wachtgeldregeling hun dienstverband met de 
    Belastingdienst, Douane, FIOD, enz., hebben beëindigd, alsmede hun echtgenotes, echtgenoten of partners;

b) Weduwen en weduwnaars van overleden ambtenaren;

c) Ambtenaren van de Belastingdienst, Douane, FIOD, enz., die hun dienstverband in bovengenoemde zin binnen een termijn van zeven jaar zullen
    beëindigen. Dit betreft een tijdelijke situatie conform het landelijke project Toekomstvisie (TKV) voor 60+ers.


Contributie:

  • Voormalig medewerkers van de Belastingdienst die hun dienstverband hebben beëindigd onder de VUT-, FPU- of een andere eindregeling en bij BPA-Venlo zijn ingeschreven vóór 1 januari 2018 zijn vrijgesteld van contributie (A-leden).

  • Medewerkers van de Belastingdienst die na 1 januari 2018 hun dienstverband hebben beëindigd onder de VUT-, FPU- of een andere regeling, en bij BPA-Venlo zijn ingeschreven na 1 januari 2018, betalen € 15,00 per persoon (B-leden).

  • Lid, anders dan A of B lid, bijv. een introducé of vriend, betaalt € 25,00 per jaar en kan hiervoor deelnemen aan alle activiteiten (C-leden).


Nieuwe leden:

     Het lidmaatschap kost € 15,00 per jaar voor u en € 15,00 per jaar voor uw echtgeno(o)t(e) c.q. partner (B-lid).

     Betaling in het lopende jaar betekent dat u lid bent tot 31 december van het volgende kalenderjaar.

     (Nieuwe leden krijgen van de penningmeester een verzoek om betaling van de verschuldigde contributie.) 

     Uw inschrijving als lid wordt definitief als het contributiebedrag is bijgeschreven op NL81INGB0008011053 t.n.v. BPA – Venlo.

 

Toelichting contributie:

  • De directeur-generaal van de Belastingdienst heeft bepaald dat nieuwe leden vanaf 1 januari 2018 contributie dienen te betalen.

  • Deze contributie is door de DG vastgesteld op € 15,00 per lid per jaar.  

                                                         .

U kunt, door het aanmeldformulier in te vullen, lid te worden van Belastingdienst Post-Actieven Venlo. 

Klik op de afbeelding hiernaast voor het aanmeldformulier om u aan te melden als lid bij BPA-Venlo.